Tüzük

 

MEDENİYET DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin Adı: “Medeniyet Derneği” dir.

 

Madde 2 – Derneğin Genel Merkezi, Hırkai Şerif Mh. Fevzipaşa Cd. Mevkufatçı Sok. No:17/2 Fatih – İstanbul’da dır.

Yurt dışında ve yurt içinde gerekli görülen yerlerde yönetim kurulu kararı ile şubeler ve temsilcilikler açabilir.

 

AMAÇ VE HİZMET KONULARI:

Tarihi ile barışık, kendi medeniyet değerlerinden haberdar ve bu değerleri yüceltecek bir

neslin yetişmesi için, ilim, kültür ve sanat alanında faaliyet yapar.

Başta İslam medeniyeti olmak üzere batı medeniyeti gibi halen yaşayan medeniyetlerin

mukayeseli olarak hukuk, iktisat, ahlak, sanat, yönetim ve kültür alanlarındaki verilerinin

mukayeseli etütlerini yapar, neşreder.

Dini, ahlaki-milli, içtimai, siyasi ve iktisadi konularda neşriyatta bulunmak, bu neşriyatı

tanıtmak için yayınevleri açmak, matbaa kurmak, yurtlar, sosyal içerikli spor alanları tesis

etmek, kendine bağlı kulüpler kurmak ve benzeri konuların gerçekleştirilmesi için menkul ve

gayrimenkul mallar edinmek, bu mallardan gerekli görülenleri vakfetmek, vakıf kurmak ve

işletmek, kanunlar çerçevesinde faaliyetlerde bulunur.

Dernek amacına ulaşmak için:

a) Kurslar açar, geziler, kamplar, sağlık taramaları, spor müsabakaları düzenler,

b) Konferans, seminer, panel, açık oturum, miting, gibi açık hava veya salon toplantıları

c) Derleme çalışmaları, yarışmalar, sergi, kermes, konser, piknik, yemek, kokteyl, parti,

ağaçlandırma, orman kurma ve benzeri organizasyonlar düzenler,

d) Milli, dini, ahlâki, içtimai ve amacına ilişkin konularda her türlü yazılı, sesli ve görüntülü

yayınlarda bulunabilir. Elektronik ortamlarda neşriyat yapabilir. Bu amaca ulaşmak için

günlük, haftalık, aylık bültenler, dergiler, kitaplar, yıllıklar ve benzeri yayınlar yapar. Bu

yayınlarını ulusal ve uluslararası düzeyde bilgisayar ağında da yayınlar. Tüm iletişim

e) Yayınevleri açar, matbaa kurar, dershane kurar, ilmi araştırmalar yaptırır,

f) Yurt, pansiyon, misafirhane, eğitim merkezi, kültür sitesi, kamp, spor ve dinlenme

tesisi, konferans ve tiyatro salonu, kütüphane, etüt eğitim merkezi, okuma salonu, lokal,

araştırma merkezi, bilgisayar ve dil laboratuarı, aşevi, gençlik merkezi çocuk yuvası,

bakımevi vb. yerler kurmak, işletmek, işlettirmek; gerektiğinde resmi kurum ve kuruluşlar ile

aynı amaçlı diğer tüzel kişiliklere devretmek.

g) Gayesi ile ilgili menkul ve gayrimenkul malları satın alır, mevcutları satar veya

bunlardan gerekli gördüklerini vakıf haline getirir, vakfettiği malları işletir veya gerektiğinde

resmi kurum ve kuruluşlar ile aynı amaçlı diğer tüzel kişiliklere devretmek.

ğ) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon

kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle

kurabileceği tesisleri kurmak, Yurt içinde ve yurt dışında diğer dernek ve kuruluşlarla işbirliği

yapmak, gerektiğinde bunlarla birleşir veya kurulu olanlara üye olur. Uluslararası faaliyette

bulunmak yurt içi ve yurtdışındaki kuruluşlara üye olmak bu kuruluşlarla proje bazında ortak

çalışmalar yapmak ve yardımlaşmak.

h) Eğitim ve öğretimin her kademesindeki öğrencilere maddi ve manevi her türlü

yardımda bulunur. Bu öğrencilere kendi kaynaklarından burs verir veya çeşitli kişi veya

kuruluşların burslarına aracılık eder.

i) Lokal, kütüphane, dinleme salonu veya sosyal ve kültürel tesis açabilir, işletebilir

j) Amacına ilişkin olarak plan ve proje yaptırabilir, raporlar hazırlatır, bunlar için

yarışmalar açabilir, uygulayabilir.

k) Ülkemizde yaşayan engelli ve engelli yakınlarının eğitim başta olmak üzere sağlık

giderlerinin ve gerekli gereçlerinin temin edilmesi.

l) Tüzüğün 3. maddesinde tespit edilen amaçla ilgili olup da burada sayılamayan diğer

her türlü konuda derneğin çalışma konularını teşkil eder.

m) Amacının gerçekleşmesine yönelik tüm bu faaliyetlerini mevzuat hükümleri

doğrultusunda yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirir.

n) Dernek amacına ilişkin olarak toplumun ve ülkemizin, sosyal, kültürel, ekonomik

ve siyasal sorunları ile ilgilenir. Bu konularla ilgili olarak lobi çalışmalarında bulunabilir,

Sorunların tespit ve çözümüne yönelik çalışmalar, araştırmalar ve incelemeler yapar,

yaptırır, raporlar tanzim eder, ettirir. Tüm bunları, her türlü iletişim ve neşriyatı kullanarak

o) Dernek temsilcilikler açar, platformlar oluşturabilir, oluşanlara katılabilir, sandık

p) Yıl içinde elde edilen gelirlerin en az üçte ikisi dernek amaçlarına harcanacaktır.

y) Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer

derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı

gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

v) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve

Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak

üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler

z) Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek

amacıyla iktisadi, ticari ve sınaî işletmeler kurmak ve işletmek,

 Tasarım ve Güçlendirme: Aksa Sistem Bilgi Teknolojileri