Hakkımızda

 

 

 

Genel Merkez
Görev Dağılımı

 

 

Genel Başkan

 • Derneği temsil eder. Yönetim Kurulu kararlarını uygular, derneği yönetir.
 • Yönetim Kuruluna faaliyetleri hakkında bilgi verir.
 • Derneğin tüm çalışmalarından sorumludur.
 • Yönetim kuruluna ve kurulacak komisyonlara başkanlık eder.
 • Yönetim Kurulu arasında koordinasyonu sağlamak, yapılan ve yapılacak çalışmalar konusunda yönetim kuruluna bilgi vermek ve çalışmalar için görevlendirmeler yapabilir.
 • Genel merkez ve İl, İlçe Şubeler dâhil yürütülen her türlü iş ve işlemleri incelemek ve denetlemek yetkisine sahiptir.
 • Derneğin adına basın toplantısı yapma, beyanatta bulunma yetkisine sahiptir.
 • Derneği yurt içinde ve yurt dışında, her türlü resmi ve sivil kuruluşlar nezdinde ve her türlü toplantı ve kurullarda temsil eder.
 • Birimlerin ve komisyonların koordineli çalışmasından sorumludur.
 • Mali ve idari hesapların takipçisidir. (takdiri ile disiplin kurulunu göreve çağırılabilir)
 • Tüm teşkilat kademeleri genel başkana bağlıdır ve genel başkan yönetim kurulu tarafından ilan edilen kararlarına uymakla yükümlüdür.
 • Dernek adına çıkarılan tüm yayınların sahibi olarak sorumluluk alır.
 • Genel başkan takdir ettiğinde toplantı ve temsil için görevlendirme yapabilir bu görevini yönetime devredebilir. Gerekli gördüğü hallerde, bazı yetkilerini dernek yönetim kurulu üyelerine devredebilir.

 

 

İç Denetim ve Hakem Heyeti

 

 • Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
 • Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini denetler.
 • Defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler.
 • Denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
 • Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.
 • Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir.
 • İç Denetim hakem heyeti disiplin cezasını vermeye yetkilidir. Yönetim kurulu üyesinin disiplinsizliği halinde, o üyenin toplantıya katılımı olmadan, diğer üyelerin kararıyla disiplin cezası
 • Dernek üyeleri hakkında uyarma, kınama, üyelikten çıkarma cezaları verebilir.

 

Danışma Meclisi

 • Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
 • En fazla 50 üyeden meydana gelir.
 • Danışma Kurulu icap ettikçe toplanıp kendisine Yönetim Kurulunca sunulan hususlarda görüş oluşturur.
 • Kurulacak çalışma komisyonlarında görev alır çalışma alanları hakkında araştırma yapar, rapor hazırlar.
 • Danışma kuruluna yönetim kurulunca bir başkan tayin edilir. Bir yönetim kurulu üyesi iletişimi sağlamak ile görevlendirilir.

 

Genel Başkan Yardımcısı

 • Derneğin kurumsal temsilini yapar.
 • Teşkilatlanma ve mali konularda Genel Başkanın sorumluluk alanına yardımcı olur.
 • Şube ve temsilciliklerle ilgili atama ve takip sürecinin yürütülmesine eşgüdüm sağlar.
 • Genel Başkan adına dernek çalışmalarının tüzüğe uygun bir şekilde yürütülmesinde sorumludur.
 • Genel Başkan Yardımcısı, başkanın verdiği görevleri yerine getirir, bu görevlerin ifasında, Genel Başkanın verdiği yetkilerini kullanı
 • Genel Başkanın bulunmadığı toplantıları yönetir ve programlarda vekâlet görevini üstlenir.
 • Genel Başkanın yokluğunda Genel Başkan Yardımcısı Genel Başkana vekâlet eder ve genel başkanın görevlerini yapar.

 

Genel Sekreter

 • Yönetim kurulu toplantılarının tutanaklarını düzenler.
 • Genel kurul hazırlık çalışmalarını yürütür.
 • Karar defterinden sorumludur.
 • Üye kayıtlarını tutar.
 • Üye kırtasiye çalışmasını yürütür.
 • Kurumsal ilişkilerde derneği temsil eder.
 • Dernek demirbaş listesini tutar.
 • Gündem, karar ve faaliyetlerinin raporlanması
 • Akredite çalışmaları için yönetimden karar çıkarır ve takipçisi olur.
 • Genel Başkanın bulunmadığı programlarda vekâlet görevini üstlenir.

 

Mali ve İdari İşler

 • Dernek faaliyetleri için finansman kaynaklarının oluşturulmasını sağlar
 • Derneğin taşınır ve taşınmaz mallarının bakım ve onarımından sorumludur.
 • Derneğin genel giderleri ile işleri yürütür.
 • Mali tabloların ( Gelir –Gider ) oluşturulması ve sunumundan sorumludur.

 

Şube ve Temsilciliklerle İlişkiler Birimi

 • Dernek Şube ve Temsilciliklerin kurulmasıyla ilgili ön çalışmaları yaparak yönetim kurulunun bilgisine ve onayına sunar.
 • Şube ve Temsilciliklerin çalışmalarını takip eder, raporlar hazırlar ve yönetim kurulunca alınana kararların uygulanmasını sağlar.

 

Üniversite ve Gençlik Birimi

 • Çalışmalarını bir komisyon eliyle yürütür.
 • Hedef kitleri 14- 30 yaş arası gençlik kitlesini kapsayan faaliyetler yapar.
 • Yapılan faaliyetleri raporlar
 • Üniversite temsilcilerinin atamasını yapar, kulüp faaliyetlerinin gerçekleşmesini koordine eder.

 

Organizasyon ve Planlama Birimi

 • Derneğin faaliyetlerinin organizasyon süreçlerini yönetir.
 • Derneğin faaliyetlerinin tasarlanması, planlama ve uygulamasının gerçeklemesini sağlar.
 • Faaliyet iş planını yapar ve yönetime sunar.
 • Yapılacak tüm faaliyetlerin koordinasyonunu ve yürütmesini sağlar.

 

Basın Yayın ve Enformasyon Birimi

 • Dernek amaç ve hedefleri doğrultusunda basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve esaslara
 • Derneği tanıtmak ve derneğin hizmet alanına giren çalışmalar konusunda kamuyu bilgilendirir.
 • Dernek adına yayınlanan tüm görsel ve matbu yayınların hazırlanması ve yayınlanmasını sağlar.
 • Derneğin faaliyet arşivini tutar.
 • Derneğin sosyal medya hesaplarını web sitesini yönetir.

 

Akademi ve Eğitim

 • Dernek faaliyetleri kapsamında gerçekleşecek akademik konularla ilgili süreci ve ilişkilerin yürütülmesini sağlar.
 • Kurum içi ve genel faaliyetler kapsamında birimler tarafından talep edilen eğitim çalışmalarının planlanması ve yürütülmesi.
 • İhtiyaç görüldüğünde eğitim çalışmalarının planlanarak yönetim kuruluna teklif etmek.

 

Kurumsal İşbirliği ve Dış ilişkiler

 • STK’lar, Mülki idare, belediyeler, resmi kurum vb. kuruluşlarla işbirliği, dayanışma ve ortak platformda çalışmalar üretmeye ve yürütmeye dönük süreçlerin yönetmek.
 • Ülkemizde organize edilecek dernek faaliyetlerimiz kapsamında, yurt dışından gelecek kurum ve kişilerle iletişim ve koordinasyonu sağlamak.

 

 

İl Temsilcilikleri
Görev Dağılımı

 

İl Temsilcisi

 • Derneği İl genelinde temsil eder. Genel Merkeze ve Genel Başkana karşı sorumludur.
 • Derneğin il genelinde çalışmalarından sorumludur
 • Birimlerin ve komisyonların koordineli çalışmasından sorumludur.
 • Mali ve idari hesapların takipçisidir
 • İl Yönetimindeki tüm teşkilat kademeleri İl Temsilcisine bağlıdır.
 • Genel Merkez  tarafından ilan edilen kararlara uymakla yükümlüdür.
 • Genel Merkez, Gene Başkan takdir ettiğinde İl Temsilciliği için toplantı ve temsil için görevlendirme yapabilir.
 • Genel Başkan adına dernek çalışmalarının tüzüğe uygun bir şekilde yürütülmesinde sorumludur.

 

 

İl Sekreteri

 • Yönetim kurulu toplantılarının tutanaklarını düzenler.
 • Üye kayıtlarını tutar ve gönüllü kayıtlarını tutar.
 • Kırtasiye çalışmasını yürütür.
 • Kurumsal ilişkilerde İl genelinde derneği temsil eder.
 • Dernek demirbaş listesini tutar.
 • Gündem, karar ve faaliyetlerinin raporlar.
 • İl Temsilcisinin bulunmadığı toplantı ve programlarda vekâlet görevini üstlenir.

 

 

Mali ve İdari İşler

 • İl Temsilciliğin faaliyetleri için finansman kaynaklarının oluşturulmasını sağlar
 • İl Temsilciliğin taşınır ve taşınmaz mallarının bakım ve onarımından sorumludur.
 • İl Temsilciliğin genel giderleri ile işleri yürütür.

 

İlçe Temsilcilikleri İle İlişkiler Birimi

 • İlçe Temsilciliklerin kurulmasıyla ilgili ön çalışmaları yaparak İl temsilcilik yönetim kurulunun bilgisine ve onayına sunar.
 • İlçe Temsilciliklerin çalışmalarını takip eder, raporlar hazırlar,Genel Merkez ve İl Temsilcilik yönetim kurulunca alınan kararların uygulanmasını sağlar.

 

 

Üniversite ve Gençlik Birimi

 • İl genelinde Çalışmalarını bir komisyon eliyle yürütür.
 • İl genelinde hedef kitleri 14- 30 yaş arası gençlik kitlesini kapsayan faaliyetler yapar.
 • İl genelinde yapılan faaliyetleri raporlar
 • İl genelinde üniversite temsilcileri ile iletişimi sağlar, kulüp faaliyetlerinin gerçekleşmesini koordine eder.

 

 

Organizasyon ve Planlama Birimi

 • İl Temsilciliğin faaliyetlerinin organizasyon süreçlerini yönetir.
 • İl Temsilciliğin faaliyetlerinin tasarlanması, planlama ve uygulamasının gerçeklemesini sağlar.
 • İl Temsilciliğinin Faaliyet iş planını yapar ve yönetime sunar.
 • İl Temsilciliğinin tüm faaliyetlerin koordinasyonunu ve yürütmesini sağlar.

 

Basın Yayın ve Enformasyon Birimi

 • İl Temsilcilik amaç ve hedefleri doğrultusunda basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve esaslara göre yürütür.
 • Dernek adına Genel Merkez tarafından yayınlanan tüm görsel ve matbu yayınların dağıtılmasını ve yayılmasını sağlar.
 • İl Temsilciliğin faaliyet arşivini tutar.
 • İl Temsilciliğin sosyal medya hesaplarını web yönetir.

 

 

Akademi ve Eğitim

 • Genel Merkezin ve İl Temsilciliğinin İl genelinde faaliyetleri kapsamında gerçekleşecek akademik konularla ilgili süreci ve ilişkilerin yürütülmesini sağlar.
 • Genel Merkezin ve genel faaliyetler kapsamında birimler tarafından yürütülen eğitim çalışmalarının ilde planlanması ve yürütülmesini sağlar.
 • İhtiyaç görüldüğünde eğitim çalışmalarının planlanarak yönetim kuruluna teklif etmek.

 

 

Kurumsal İşbirliği Birimi

 • İl genelinde STK’lar, Mülki idare, belediyeler, resmi kurum vb. kuruluşlarla işbirliği, dayanışma ve ortak platformda çalışmalar üretmeye ve yürütmeye dönük süreçlerin yönetmek.
 • Genel Merkez tarafından organize edilecek dernek faaliyetleri kapsamında, İl geneline gelecek kurum ve kişilerle iletişim ve koordinasyonu sağlamak.

 

 

İlçe Temsilcilikleri
Görev Dağılımı

 

 

İlçe Temsilcisi

 • Derneği İlçe genelinde temsil eder.
 • Genel Merkeze, Genel Başkana ve İl Temsilcisine karşı sorumludur.
 • Derneğin ilçe genelinde çalışmalarından sorumludur
 • Birimlerin ve komisyonların koordineli çalışmasından sorumludur.
 • Mali ve idari hesapların takipçisidir
 • İlçe Temsilcilik yönetim kademeleri İlçe temsilcisine bağlıdır.
 • Genel Merkez ve İl Temsilciliği tarafından ilan edilen kararlara uymakla yükümlüdür.
 • Genel Merkez, Genel Başkan takdir ettiğinde İlçede toplantı ve temsil için görevlendirme yapabilir.
 • Genel Başkan adına dernek çalışmalarının tüzüğe uygun bir şekilde yürütülmesinde sorumludur.

 

İlçe Sekreteri

 • Yönetim kurulu toplantılarının tutanaklarını düzenler.
 • Üye ve gönüllü kayıtlarını tutar.
 • Kırtasiye çalışmasını yürütür.
 • Kurumsal ilişkilerde derneği temsil eder.
 • Dernek demirbaş listesini tutar.
 • Gündem, karar ve faaliyetlerinin raporlar.
 • İlçe Temsilcisinin bulunmadığı toplantı ve programlarda vekâlet görevini üstlenir.

 

Mali ve İdari İşler

 • İlçe Temsilciliğin faaliyetleri için finansman kaynaklarının oluşturulmasını sağlar
 • İlçe Temsilciliğin taşınır ve taşınmaz mallarının bakım ve onarımından sorumludur.
 • İlçe Temsilciliğin genel giderleri ile işleri yürütür.
 • İlçe Temsilciliklerin çalışmalarını takip eder, raporlar hazırlar ve yönetim kurulunca alınana kararların uygulanmasını sağlar.

 

Üniversite ve Gençlik Birimi

 • İlçede Çalışmalarını bir komisyon eliyle yürütür.
 • İlçede Hedef kitleri 14- 30 yaş arası gençlik kitlesini kapsayan faaliyetler yapar.
 • İlçede Yapılan faaliyetleri raporlar.
 • İlçede Üniversite temsilcileri ile iletişimi sağlar, kulüp faaliyetlerinin gerçekleşmesini koordine eder.

 

Organizasyon ve Planlama Birimi

 • İlçe Temsilciliğin faaliyetlerinin organizasyon süreçlerini yönetir.
 • İlçe Temsilciliğin faaliyetlerinin tasarlanması, planlama ve uygulamasının gerçeklemesini sağlar.
 • İlçe Faaliyet iş planını yapar ve yönetime sunar.
 • İlçede Yapılacak tüm faaliyetlerin koordinasyonunu ve yürütmesini sağlar.

 

Basın Yayın ve Enformasyon Birimi

 • Derneğin amaç ve hedefleri doğrultusunda İlçede basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve esaslara uyumunu sağlar.
 • Dernek adına yayınlanan tüm görsel ve matbu yayınların İlçede dağıtılmasını ve yayılmasını sağlar.
 • İlçe Temsilciliğin faaliyet arşivini tutar.
 • İlçe Temsilciliğin sosyal medya hesaplarını yönetir.

 

Akademi ve Eğitim

 • Genel merkez ve İl Temsilciliği faaliyetleri kapsamında gerçekleşecek akademik konularla ilgili süreci ve ilişkilerin İlçede yürütülmesini sağlar.
 • Genel Merkezin, İl Temsilciliğinin ve genel faaliyetler kapsamında birimler tarafından yürütülen eğitim çalışmalarının İlçede planlanması ve yürütülmesini sağlar.
 • İhtiyaç görüldüğünde eğitim çalışmalarının planlanarak İlçe Temsilcilik yönetim kuruluna teklif eder.

  

Kurumsal İşbirliği Birimi

 • İlçede STK’lar, Mülki idare, belediyeler, resmi kurum vb. kuruluşlarla işbirliği, dayanışma ve ortak platformda çalışmalar üretmeye ve yürütmeye dönük süreçlerin yönetmek.
 • Genel Merkez tarafından organize edilecek dernek faaliyetleri kapsamında, İlçe geneline gelecek kurum ve kişilerle iletişim ve koordinasyonu sağlamak

 

 

MEDENİYET DERNEĞİ 

www.medeniyetdernegi.org

bilgi@medeniyetdernegi.orgTasarım ve Güçlendirme: Aksa Sistem Bilgi Teknolojileri